БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ


2019 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2019.03.06 02/1418

► Хамтран ажиллах гэрээ, гэрээний биелэлт

2017 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017.03.24 А/70
2 Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай 2017.08.30 А/243

 Хамтран ажиллах гэрээ, гэрээний биелэлт

2016 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 2017 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай 2016.11.23 А/111
2 2016-2017 онд барих агнуурын загас, хавчын өндөг олборлох тухай 2016.12.02 А/122
3 Ойгоос мод бэлтгэх журам батлах тухай 2016.12.13 А/133
4 Ойгоос мод бэлтгэх журам батлах тухай хавсралт 2016.12.13 А/133 хавсралт

 

2015 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Ажлын хэсэг байгуулж, “Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн” зохион байгуулах тухай 2015.04.02 А/146
2 Үнэлгээний шинжээч томилох тухай 2015.12.17 А/420

 

2014 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Батлагдсан ойн мэргэжлийн байгууллагын журам 2013.08.07 А/223
2 Агнуурын зарим амьтдыг агнах, түүхий эдийг түүж бэлтгэх, экспортлохыг түр хугацаагаар хориглох тухай 2014.02.25 А/61
3 Байгаль орчны мэдээллийн сангийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай    
4 Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам 2014.05.12 А/166
5 Хамтарсан ажлын хэсэг томилох, хөрөнгө гаргах тухай 2014.09.09 А/317