АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ


ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС

Захиргааны хэлтсийн дарга

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

Байгаль хамгаалагч

Дотоод хяналт, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Ногоон хөгжил, цэвэр технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Төлөвлөлт гүйцэтгэл мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Нярав

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН БАЙГАЛЫН НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга

Амьтан, ургамал, химийн бодисын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Орчны бохирдолын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Газрын хэвлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Экологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

ОЙН ХЭЛТЭС

Ойн хэлтсийн дарга

Усны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ойн бүртгэл, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрууд хариуцсан мэргэжилтэн

Ойн бодлого төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

Ой хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

ЗУСЛАНГИЙН ТОВЧОО

Зуслангийн товчооны дарга

Зуслангийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Иргэдийн оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хог хаягдал, орчны эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн