Улсын төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл тусламж


УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД

 

Ажлын нэр төрөл

Он

Талбайн хэмжээ

(Га)

1

Ойжуулалтын ажил

2016

80

2017

180

2018

105

ДҮН

 

365

2

Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил

2016 -

2017

4000

2018

12300

  ДҮН   16300