УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ, ГАДААДЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖ


 
Ажлын нэр төрөл
Он
Улсын төсвийн хөрөнгөөр Талбайн хэмжээ
(Га)
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Талбайн хэмжээ
(Га)
1
Ойжуулалтын ажил
2016
80
-
2017
180
-
2018
105
-
2019
- 414
ДҮН
 
365
414
2
Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил
2016
-
-
2017
4000
-
2018
12300
-
2019 - -
ДҮН
 
16300
-