ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ А ТУШААЛ


48- Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлснийг бүртгэх тухай

47- Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлснийг бүртгэх тухай

46- Албан хаагчдын гэр бүлд урамшуулал олгох тухай

45- Зуслангийн мэдээллийн төвийг ажиллуулах хөрөнгө гаргах тухай

43- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

42- Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай

41- "Улаанбаатар хотын суурьшлын бүс дэх тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх"  ажлыг хүлээн авах, шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

40- Байгаль орчны хяналтын системийг байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай

39- Байгууллагын тэмдэг түших эрх бүхий албан тушаалтан томилох тухай

38- Цаас хэмнэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

37- Байгууллагын эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллогын комисс томилох тухай

36- Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

35- Ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

34- Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай

33- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

32- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

31- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

30- Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай

29- Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай

28- Үнэлгээний хороо, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

27- Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай

26- "Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах дэд хөтөлбөр боловсруулахтай холбогдох судалгаа" ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

25- Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

24- Байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

23- "Минж үржүүлэх, нутагшуулах төвд явган гүүр барих" ажлын хэсэг байгуулах тухай

22- "Минж гадаалуулах байр барих" аж ахуй нэгж байгууллагыг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороо байгуулах тухай

21- Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

20- Идэвх санаачилгатай ажилласан албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай

19- Орон нутгийн хамгаалалттай газруудын нэвтрэх цэгүүдэд хаалга хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

18- Нэр солих тухай

17- Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгаа хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

16- "Агаар нэг" аяныг зохион байгуулах ажилд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

15- Минж гадаалуулах байр болон явган гүүр барих аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороо байгуулах тухай

14- Ойжуулалт, ногоон зурвас байгуулах ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

13- Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд тархсан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх, тэмцлийн ажил явуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

12- Түймрээс хамгаалах халз зурвас сэргээх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

11- Албан хаагчдыг ажлын тусгай горимд шилжүүлэн ажиллуулах тухай

10- Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

09- "Орон нутгийн хамгаалалттай газар нутагт нэвтрэх төлбөр хураамжийн журам"-ын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

08- "Нэг хот - Нэг стандарт" болзолт уралдааныг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай

07- "Агаар нэг" аяныг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

06- "Улаанбаатар хотын суурьшлын бүс дэх тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх" ажлын хэсэг байгуулах тухай

05- "Туруутан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах" ажлыг хийж гүйцэтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

04- Минжний хоол тэжээл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

03- Байгаль хамгаалагч нарыг хэсгийн зохион байгуулалтаар ажиллуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

02- 2020 оны ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай

01- Ажилтан, албан хаагчдын цалин, цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай