ТӨСӨВ


Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2021 онд батлагдсан төсөв

Нийслэлийн 2021 оны төсөв

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2020 онд батлагдсан төсөв

Нийслэлийн 2020 оны төсөв

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2019 онд батлагдсан төсөв

Нийслэлийн 2019 оны төсөв

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2018 онд батлагдсан төсөв

Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Нийслэлийн 2018 оны төсөв 

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2017 онд батлагдсан төсөв

Нийслэлийн 2017 оны төсөв

Нийслэлийн 2016 оны төсөв

Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын 2016 оны төсвийн төсөл

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын 2015 оны төсвийн зохицуулалт

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын 2015 оны төсөв

Нийслэлийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 

Нийслэлийн 2015 оны төсөв

Нийслэлийн 2014 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 

Нийслэлийн 2014 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 

Нийслэлийн 2014 оны төсөв

Нийслэлийн 2013 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Нийслэлийн 2013 оны төсөв батлах тухай

Нийслэлийн 2013 оны төсөвт тодотгол оруулах тухай