Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах


Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин
Тайлбар: Усны тухай хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу хоногт 50 м. куб-ээс бага ус ашигладаг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт гаргаж өгнө. Зарим тохиолдолд Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамаар батлагдсан Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг эх хувиар авч ус ашиглах дүгнэлт гаргасны дараа буцаан өгнө.

Эрх зүйн зохицуулалт

Эрх зүйн актын төрөл

Гаргасан байгууллагын нэр

Эрх зүйн актын нэр

Огноо

Зүйл заалт

Дугаар

Холбоос

МУ-ын хууль

Улсын Их хурал

Усны тухай хууль

2012.05.17

28 дугаар зүйлийн 28.4

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/8683?lawid=8683

МУ-ын хууль

Улсын Их хурал

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль

2012.05.17

15 дугаар зүйл

22

http://www.legalinfo.mn/law/details/8663?lawid=8663

ЗГ-ын тогтоол

Монгол Улсын Засгийн газар

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай

2013.09.21

 

326

http://www.legalinfo.mn/law/?cat=33&l_name=%D0%A3

Салбарын сайдын тушаал

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах, үйлчилгээний хөлс, ус ашиглах эрхийг бичиг, гэрээний загвар батлах тухай

2013.05.16

 

А-157

http://www.legalinfo.mn/law/?cat=34

Салбарын сайдын тушаал

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах ус хэрэглээний түр норм батлах тухай

1995

 

153

 

Баримт бичгийн бүрдэл

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага

Тайлбар

Өргөдөл

Хувь хүн өөрөө

Иргэн бол өргөдөл

Албан бичиг

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт

Гэрчилгээ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Аж, ахуй нэгж, байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний үнэмлэх

Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс

Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар

Гэрчилгээ

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба

Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээ

Кадастрын зураг

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба

 

Дүгнэлт

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамаар батлуулсан Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, эсвэл Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газраас авсан дүгнэлт /Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргасны дараа Байгаль орчинд, нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг буцааж өгнө./

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Шат дамжлагын нэр

Хариуцагч

Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга)

Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга)

Тайлбар

Ажилтны тоо

Хүсэлт хүлээн авах

Архив бичиг хэргийн ажилтан

1 цаг

1 цаг

 

1

Цохолт хийх

Газрын дарга, хэлтсийн дарга

1 цаг

1 цаг

 

2

Дүгнэлт гаргах

Усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3 өдөр

10 өдөр

 

1

Баталгаажилт хийх

Газрын дарга, хэлтсийн дарга

1 цаг

8 цаг

 

2

Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо

Сар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нийт

Тоо

0

0

0

5

5

5

5

5

5

0

0

0

30

Төлбөр тооцоо

Тайлбар

Үйлчилгээний хураамж

Тэмдэгтийн хураамж

Торгууль

Бусад

Нийт

 

260000

0

0

0

260000

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/:
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны А/157 дугаар тушаалын дагуу үйлчилгээний төлбөр авна.
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй

- share

Сэтгэгдэл (0)