НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ТҮҮНИЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧДЭЭС ГАРГАСАН ТОГТООЛ


 

2021 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 Асуудал дэмжин хэлэлцүүлэх тухай 2021-07-05 №82
2 Удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зарим гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2021-07-05 №83
3 Нийслэлийн өмчид ус түгээх байруудыг бүртгэн авах тухай 2021-07-05 №84
4 "Түр хамгаалах байр"-ны талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-07-05 №88

 

2020 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 "Нийслэлийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2020-03-31 №36

 

2019 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 2019-01-23 №17

 

2018 он

Гарчиг
Огноо
Дугаар
1
2018-06-28
№17/9
2
2018-07-09
№119
3
2018-07-25
№123
4
2018-11-02
№19/16

 

2017он

Гарчиг
Огноо
Дугаар
1
2017-06-07
№90
2
2017-01-27
№07/01
3
2017-04-06
№49
4
2017-04-18
№66
5
2017-05-18
№10/14

► Нийслэлийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдээс гаргасан тогтоолын биелэлтүүд 2017

2016 он

Гарчиг
Огноо
Дугаар
1
2016-03-23
№41
2
 
Хавсралт:
2016-04-05
№50
3
2016-04-21
№61
4
2016-05-16
№95

Нийслэлийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдээс гаргасан тогтоолын биелэлтүүд 2016

2015 он

Гарчиг
Огноо
Дугаар
1
2015-04-26
№20
2
2015-02-17
№32
3
2015-03-24
№48
4
2015-07-03
№128

 

2014 он

Гарчиг
Огноо
Дугаар
Биелэлт
1
2010-08-25
№141
 
2
2011-11-09
№7/64
 
3
2014-09-22
№19/22
 
4
2014-09-22
№19/24
 
5
2014-03-27
№15/08
 
6
2014-05-20
№73
үзэх
7
2014-06-09
№84
үзэх
8
2014-10-22
№183
 
9
2014-12-15
№220