БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ


2021 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр олгох болон хугацаа сунгахыг түр хугацаагаар зогсоох тухай 2021.03.02 А/62
2 Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр олгох болон хугацаа сунгахыг түр зогсоох тухай 2021.05.03 А/115
3 2022 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай 2021.08.10 А/217

► Хамтран ажиллах гэрээ, гэрээний биелэлт

2020 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Аргачлал батлах тухай 2020.02.06 А/59
2 Журам батлах тухай 2020.02.11 33/А/63
3 Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай 2020.03.16 А/176
4 Журам батлах тухай 2020.05.26 402
5 2021 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай 2020.09.28 А/599
6 Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, бүсэд мөрдөх журмыг шинэчлэн батлах тухай 2020.10.12 А/604-А/1112
7 Журам батлах тухай 2020.12.15 А/684

 

2019 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2019.03.06 02/1418
2 2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай 2019.10.22 A/602
3 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам 2019.10.29 A/618
4 Журам батлах тухай 2019.12.09 A/255
5 Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр олгох болон хугацаа сунгахыг зогсоох тухай 2019.12.17 A/782

► Хамтран ажиллах гэрээ, гэрээний биелэлт

2018 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлс, ус ашиглах эрхийн бичгийн загварыг шинэчлэн батлах тухай 2018.10.02 А/376

 Хамтран ажиллах гэрээ, гэрээний биелэлт

2017 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017.03.24 А/70
2 Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай 2017.08.30 А/243

 Хамтран ажиллах гэрээ, гэрээний биелэлт

2016 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 2016.02.05 А/33
2 2017 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай 2016.11.23 А/111
3 2016-2017 онд барих агнуурын загас, хавчын өндөг олборлох тухай 2016.12.02 А/122
4 Ойгоос мод бэлтгэх журам батлах тухай 2016.12.13 А/133
5 Ойгоос мод бэлтгэх журам батлах тухай хавсралт 2016.12.13 А/133 хавсралт

 

2015 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Ажлын хэсэг байгуулж, “Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн” зохион байгуулах тухай 2015.04.02 А/146
2 Үнэлгээний шинжээч томилох тухай 2015.12.17 А/420

 

2014 он

Тушаал Огноо Дугаар
1 Батлагдсан ойн мэргэжлийн байгууллагын журам 2013.08.07 А/223
2 Агнуурын зарим амьтдыг агнах, түүхий эдийг түүж бэлтгэх, экспортлохыг түр хугацаагаар хориглох тухай 2014.02.25 А/61
3 Байгаль орчны мэдээллийн сангийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай    
4 Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам 2014.05.12 А/166
5 Хамтарсан ажлын хэсэг томилох, хөрөнгө гаргах тухай 2014.09.09 А/317