ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН


2021 он 
 
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 1-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 1-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 2-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 2-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 3-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 3-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 4-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 4-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 5-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 5-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 5-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 6-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 6-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 7-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 7-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 7-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 8-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 8-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 8-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 9-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 9-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 9-р сарын тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 10-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 10-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны 10-р сарын тайлан
 
2020 он 
 
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 1-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /1-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 2-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /2-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 3-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /3-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 4-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /4-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 5-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 5-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /5-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 6-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /6-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 7-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 7-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /7-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 8-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 8-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /8-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 9-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 9-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /9-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 10-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 10-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /10-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 11-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 11-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /11-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 12-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 12-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /12-р сар/
 
2019 он 
 
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 12-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 12-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /12-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 11-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 11-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /11-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 10-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 10-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /10-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 9-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 9-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /9-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 8-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 8-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /8-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 6-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /6-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 5-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 5-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /5-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 4-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /4-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 3-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /3-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 2-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /2-р сар/
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 1-р сарын тайлан Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан /1-р сар/
 

2018 он

Өргөдөл, гомдлын индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 5-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан
 
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хагас жилийн тайлан
 
 
 
 
 
 
 

2017 он

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 5-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хагас жилийн тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 7-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 12-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 11-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 10-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 9-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 8-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 5-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р сарын тайлан

2015 он

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 12-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 11-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 10-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3-р улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 8-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 7-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 5-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р сарын тайлан

2014 он

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 5-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн эхний хагас жилийн тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн  7-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн  8-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн  9-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн  10-р сарын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн  жилийн эцсийн тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн график

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн эхний хагас жилийн тайлан мэдээ