Худгийн паспортыг олгох тухай


1.3.1 Усны тухай хуулийн 27.3 дах заалтын дагуу Худгийн паспортыг олгоно.
1. Худгийн паспортыг худаг гаргах зөвшөөрөл авсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад олгоно.
2. Худгийн паспортыг олгоход Худгийн паспортны хураамж 2500 төгрөгийг Нийслэлийн төрийн сан банкны 100200051422 тоот данс тушаана.
3. Худаг гаргасны дараа паспортыг худаг гаргасан компаниар иж бүрэн бөглүүлж, Нийслэлийн Байгаль орчны газраар баталгаажуулж авна.
Хоёр. Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйл: Ус ашиглагчид олгох зөвшөөрөл, дүгнэлт.
2.1 Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах /Хоногт 50 м3-ээс бага ус ашигладаг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага/
2.2 Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож гэрээ байгуулах. /Хоногт 50-100м3 хооронд ус ашигладаг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага/
2.1.1 Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах.
Бүрдүүлэх материал /Өөрийн эх үүсвэр буюу гүний худгаас ус авч ашигладаг/
1. Аж ахуйн нэгж байгууллага бол албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл;
2. Үйл ажиллагааны талаархи танилцуулга /үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүчин чадал, ажиллах горим, ажилтан алба хаагчдын тоо, жилд үйлдвэрлэх боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ эсвэл үйлчлүүлэгчдийн тоо, худагт тавьсан усны насос тоолуурын марк, хүчин чадал, худгаас үйлдвэрт холбосон шугам хоолойны диаметр урт, үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс гарсан хаягдал бохир усыг цуглуулах, зайлуулдаг талаарх мэдээлэл/;
3. Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4. Газар эзэмших, өмчлөх гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар;
5. Худаг гаргахад авсан зөвшөөрөл, худгийн паспортны хуулбар;
6. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн хуулбар эсвэл Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ /Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг ус ашиглуулах дүгнэлт гаргасны дараа буцаан өгнө/;
2.1.2 Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах.

Бүрдүүлэх   материал   /Хотын   төвлөрсөн   шугам   сүлжээнд   холбогдон   ус   авч 

ашигладаг/

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага бол албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл;

2. Үйл ажиллагааны талаархи танилцуулга /үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүчин чадал, 

ажиллах горим, ажилтан алба хаагчдын тоо, жилд үйлдвэрлэх боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ эсвэл үйлчлүүлэгчдийн тоо, дамжуулах байгууламж буюу шугам хоолойны диаметр урт, үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс гарсан хаягдал бохир усыг цуглуулах, зайлуулдаг талаарх мэдээлэл/;

3. Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар;

4. Газар эзэмших, өмчлөх гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар;

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн хуулбар эсвэл Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ /Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг ус ашиглуулах дүгнэлт гаргасны дараа буцаан өгнө/; 

2.2.1 Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож гэрээ байгуулах/Өөрийн эх 

үүсвэр буюу гүний худгаас ус авч ашигладаг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага/

Бүрдүүлэх материал; 

1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлт;

2. Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутагт бол Хараа голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, Багануур дүүргийн нутагт бол Хэрлэн голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, Багахангай дүүргийн нутагт бол Умард говийн Гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, бусад нь Туул голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлтийн хуулбар;

3. Худаг гаргахад авсан зөвшөөрөл, худгийн паспортны хуулбар;

4. Ус ашиглах гэрээг анх байгуулж байгаа тохиолдолд тэмдэгтийн хураамж 50000 төгрөг, гэрээг сунгаж байгаа тохиолдолд 30000 төгрөгний төлбөрийг Нийслэлийн Төрийн сан банкны 100200051019 тоот данс төлнө;

2.2.2 Ус  ашиглах  зөвшөөрөл,  эрхийн  бичиг  олгох. /Хотын төвлөрсөн шугам сүлжээнээс ус авч ашигладаг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага/

Бүрдүүлэх материал 

5. Аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлт;

6. Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутагт бол Хараа голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, Багануур дүүргийн нутагт бол Хэрлэн голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, Багахангай дүүргийн нутагт бол Умард говийн Гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, бусад нь туул голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлтийн хуулбар;

7. Хотын төвлөрсөн шугаманд холбогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллагад Ус ашиглуулах зөвшөөрөл, эрхийн бичгийг олгоно. /Ус ашиглах гэрээг ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг авсны дараа УСУГ-тай байгуулна./;

Гурав. МУЗГ-ын 2006 оны 137 дугаар тушаал, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-307 дугаар тушаал 

3.1 Мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт гаргах
Бүрдүүлэх материал /Хотын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдон ус авч
ашигладаг/
1. Аж ахуйн нэгж байгууллага бол албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл;
2. Үйл ажиллагааны талаархи танилцуулга /үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүчин чадал,
ажиллах горим, ажилтан алба хаагчдын тоо, жилд үйлдвэрлэх боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ эсвэл үйлчлүүлэгчдийн тоо, дамжуулах байгууламж буюу шугам хоолойны диаметр урт, үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс гарсан хаягдал бохир усыг цуглуулах, зайлуулдаг талаарх мэдээлэл/;
3. Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар;
4. Газар эзэмших, өмчлөх гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар;
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн хуулбар эсвэл Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ /Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг ус ашиглуулах дүгнэлт гаргасны дараа буцаан өгнө/;
2.2.1 Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож гэрээ байгуулах/Өөрийн эх
үүсвэр буюу гүний худгаас ус авч ашигладаг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага/

Бүрдүүлэх материал;
1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлт;
2. Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутагт бол Хараа голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, Багануур дүүргийн нутагт бол Хэрлэн голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, Багахангай дүүргийн нутагт бол Умард говийн Гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, бусад нь Туул голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлтийн хуулбар;
3. Худаг гаргахад авсан зөвшөөрөл, худгийн паспортны хуулбар;
4. Ус ашиглах гэрээг анх байгуулж байгаа тохиолдолд тэмдэгтийн хураамж 50000 төгрөг, гэрээг сунгаж байгаа тохиолдолд 30000 төгрөгний төлбөрийг Нийслэлийн Төрийн сан банкны 100200051019 тоот данс төлнө;


2.2.2 Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох. /Хотын төвлөрсөн шугам сүлжээнээс ус авч ашигладаг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага/
Бүрдүүлэх материал

5. Аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлт;
6. Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутагт бол Хараа голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, Багануур дүүргийн нутагт бол Хэрлэн голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, Багахангай дүүргийн нутагт бол Умард говийн Гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлт, бусад нь туул голын сав газрын захиргааны ус ашиглуулах дүгнэлтийн хуулбар;
7. Хотын төвлөрсөн шугаманд холбогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллагад Ус ашиглуулах зөвшөөрөл, эрхийн бичгийг олгоно. /Ус ашиглах гэрээг ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг авсны дараа УСУГ-тай байгуулна./;Чиглэл

Гурав. МУЗГ-ын 2006 оны 137 дугаар тушаал, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-307 дугаар тушаал
3.1 Мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт гаргах
3.1.1 Усны эрэл хайгуул судалгааны ажил явуулах;

- Орон тооны гидрологич, гидрогеологич, инженер геофизикч мэргэжилтэй мэргэжилтнүүд байх шаардлагатай.
3.1.2 Цооног өрөмдөх, тоноглох, сэргээн засварлах;
- Орон тооны инженер гидрогеологич, өрмийн инженер эсвэл өрмийн мастер байх шаардлагатай.
3.1.3 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах;
- Орон тооны мэргэжлийн усны барилга байгууламжийн инженер, техникч, гидрологич, ус хангамж ариутгах татуургын инженер,төсөвчинтэй байх шаардлагатай.
3.1.4 Усны барилга байгууламж барих, сэргээн засварлах, шинэчлэх;
- Орон тооны мэргэжлийн усны барилга байгууламжийн инженер, техникч, ус хангамж ариутгах татуургын инженертэй байх шаардлагатай.
3.1.5 Усны аудит хийх;
- Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мэргэжлийн хүний нөөц нь холбогдох аудитын сургалтанд хамрагдсан байх шаардлагатай.
Бүрдүүлэх материал
1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлт /Чиглэлийг тодорхой бичнэ/
2. Аж ахуйн нэгж байгууллагын танилцуулга;
3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
4. Гадны хөрөнгө оруулалттай бол сертификат;
5. Мэргэжлийн боловсон хүчний жагсаалт, диплом, үнэмлэхний хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар;
6. Техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлийн жагсаалт, нотлох баримт;
7. Мэргэжлийн байгууллагын эрхийг сунгуулахаар хүсэлт тавьсан бол сүүлийн гурван жилийн хугацаанд хийсэн ажлын жагсаалтыг хавсаргана.

 

 
- share

Сэтгэгдэл (0)