Цэвэр ус ашиглалтын 2017 оны жилийн мэдээ


Маягт БОХ 4.2

Үндэсний статистикийн хорооны даргын

зөвшөөрснөөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

сайдын 2010 оны ... –р сарын ...-ны өдрийн ....-р

тушаалаар батлав.

 

 

ЦЭВЭР УС АШИГЛАЛТЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

1.Сум /дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар мэдээг жил бүрийн

Аймаг, нийслэлийн нэр, код Нийслэл □□ 11дүгээр сарын 25-ны дотор аймаг/ нийслэлийн Байгаль орчин,

Сум, дүүргийн нэр, код □□ аялал жуулчлалын газар / Байгаль хамгаалах газарт маягтаар

ирүүлнэ.

2. Аймаг/ нийслэлийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар/

Байгаль хамгаалах газар 12 дугаар сарын 1-ны дотор Усны

газарт цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

3.Усны газар жил бүрийн 12 дугаар сарын 15-ны дотор Байгаль

орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад

цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

4. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

байгууллага жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор

Үндэсний статистикийн хороонд цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

 

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Мөрийн дугаар

Гүйцэтгэл

А

Б

В

1

Сэргээн тохижуулсан булаг, шандны тоо

Тоо

1

5

Ашигласан усны нийт хэмжээ [мөр2=мөр(3+4)]

Сая.м3

2

78.07372809518

 

 

 

 

 

Үүнээс:

Хүн амын унд, ахуйн хэрэглээнд ашигласан

Сая.м3

3

38.9604

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашигласан

[мөр4=мөр(5+6+7+8+9+10+11+12)]

Сая.м3

4

39.11332809518

 

 

 

Үүнээс:

Мал аж ахуйд

Сая.м3

5

1.849832145

Газар тариаланд

Сая.м3

6

5.3729463

Уул уурхайд

Сая.м3

7

0.00315

Боловсруулах үйлдвэрлэлд

Сая.м3

8

0.374428

Эрчим хүчний үйлдвэрлэлд

Сая.м3

9

15.352235

Амралт,сувилал, аялал жуулчлалд

Сая.м3

10

0.19400445

Ногоон байгууламж, байгаль орчны хэрэгцээнд

Сая.м3

11

4.2766972

Бусад салбарт

Сая.м3

12

11.690035

Дахин ашигласан усны нийт хэмжээ

Сая.м3

13

6.753

Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн орлого

Сая.төг

14

2223.2422

Усны нөөц, чанарыг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулсан нийт зардал

[мөр15=мөр(16+17+18)]

Сая.төг

15

35.0

 

Үүнээс:

Улсын төсвөөс

Сая.төг

16

-

Орон нутгийн төсвөөс

Сая.төг

17

25.0

Бусад эх үүсвэрээс

Сая.төг

18

10.0

Усны мэргэжлийн байгууллагын тоо

Тоо

19

9

 

 

- share

Сэтгэгдэл (0)