Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт гаргах


Цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал e-mongolia.mn хаягаар хүсэлт, материалыг хүлээн авна.
e-mongolia.mn хаяг руу нэвтрэх

 

Гурав. МУЗГ-ын 2006 оны 137 дугаар тушаал, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-307 дугаар тушаал

3.1 Мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт гаргах чиглэл

3.1.1 Усны эрэл хайгуул судалгааны ажил явуулах

 • Орон тооны гидрологич, гидрогеологич, инженер геофизикч мэргэжилтэй мэргэжилтнүүд байх шаардлагатай.

3.1.2 Цооног өрөмдөх, тоноглох, сэргээн засварлах

 • Орон тооны инженер гидрогеологич, өрмийн инженер эсвэл өрмийн мастер байх шаардлагатай.

3.1.3 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах

 • Орон тооны мэргэжлийн усны барилга байгууламжийн инженер, техникч, гидрологич, ус хангамж ариутгах татуургын инженер,төсөвчинтэй байх шаардлагатай.

3.1.4 Усны барилга байгууламж барих, сэргээн засварлах, шинэчлэх

 • Орон тооны мэргэжлийн усны барилга байгууламжийн инженер, техникч, ус хангамж ариутгах татуургын инженертэй байх шаардлагатай.

3.1.5 Усны аудит хийх

 • Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мэргэжлийн хүний нөөц нь холбогдох аудитын сургалтанд хамрагдсан байх шаардлагатай.

Бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлт /Чиглэлийг тодорхой бичнэ/
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын танилцуулга
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Гадны хөрөнгө оруулалттай бол сертификат
 • Мэргэжлийн боловсон хүчний жагсаалт, диплом, үнэмлэхний хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлийн жагсаалт, нотлох баримт
 • Мэргэжлийн байгууллагын эрхийг сунгуулахаар хүсэлт тавьсан бол сүүлийн гурван жилийн хугацаанд хийсэн ажлын жагсаалтыг хавсаргана.
- share

Сэтгэгдэл (0)