Дахин ашиглалт


Улаанбаатар хотын хэмжээнд жилд ойролцоогоор 1 сая 433 тонн хог хаягдал гарч байгаагаас дахин боловсруулж буй хог хаягдлын хэмжээ 344 тонн буюу 24 хувийг эзэлдэг. Гэтэл нийт хог хаягдлын 85 хувь буюу 1.2 сая тонн хогийг дахин боловсруулж эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломжтой юм.