АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Орлогч дарга

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС

Захиргааны хэлтсийн дарга

Дотоод хяналт, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль, эрхзүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

Төлөвлөлт гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Экологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Төлөвлөлт гүйцэтгэл мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Байгаль хамгаалагч

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

Нярав

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны төлөв байдлын хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Газрын хэвлийн хяналт, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Байгаль орчны үнэлгээ, дүгнэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Ногоон хөгжил, цэвэр технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ОЙН ХЭЛТЭС

Ойн хэлтсийн дарга

Ойн бодлого төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Усны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

Ой хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Ойн бүртгэл, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрууд хариуцсан мэргэжилтэн

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, МИНЖ НУТАГШУУЛАХ ХЭЛТЭС

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, минж нутагшуулах хэлтсийн дарга

Амьтан, ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ЗУСЛАНГИЙН ТОВЧОО

Зуслангийн товчооны дарга

Зуслангийн бүсийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Хог хаягдал, орчны эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Иргэдийн оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Зуслангийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн