Ус хэрэглэгч


"Ус хэрэглэгч" гэж Усны тухай хуулийн 3.1.28 дахь заалтад заасан ашиг олох зорилгогүйгээр унд, ахуйн болон гэр бүл, өрхийн хэрэгцээний мал аж ахуй, газар тариаланд ус, усан орчинг ашигладаг хэрэглэгчийг хэлнэ.

"Ус хэрэглэгч" нь: Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 326 дугаар тогтоолоор баталсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээний дагуу төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө.