Усны нөөц


"Усны нөөц" гэж Усны тухай хуулийн 3.1.1 дэх заалтад заасан Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх усны сан бүхий газарт байгаа гадаргын ус болон газрын доорх усыг хэлнэ.

            Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх усны сан бүхий газарт байгаа гадаргын ус:

Д.д

Нэр

Нийт

Байнгын урсацтай

Түр зуурын урсацтай

Ширгэсэн

Хашиж хамгаалсан

Хашиж хамгаалах  шаардлагатай

1

Гол, горхи

48

22

25

1

-

-

2

Булаг шанд

120

87

27

9

30

39

3

Рашаан

14

12

2

-

7

1

4

Нуур цөөрөм

8

7

-

1

2

-