ХУДАГ ГАРГАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ


Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин

Тайлбар Усны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу худаг гаргах зөвшөөрөл олгож, мэдээллийн санд бүртгэж, худгийг паспортжуулж баталгаажуулна. Зөвшөөрсөл гарсны дараа тэмдэгтийн хураамж 150000 төгрөгийг төлнө.
 
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Дугаар Зүйл заалт
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 2010.11.02    
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Усны тухай хууль 2012.05.17   27 дугаар зүйл
НИТХ-ын тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай 2011 7/64  
 
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Өргөдөл Хувь хүн өөрөө Иргэн бол өргөдөл
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Иргэн бол иргэний үнэмлэх
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Гэрчилгээ Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний хуулбар
Кадастрын зураг Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба Хуулбар
Тодорхойлолт Аж ахуй нэгж, байгууллага Ус цэг тогтоосон тодорхойлолт
 
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Материал хүлээн авах Иргэд хүлээн авах төвийн зохион байгуулагч 5 минут 10 минут Байгууллага бол Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авна 1
Холбогдох байгууллагад шилжүүлэх Иргэд хүлээн авах төвийн мэргэжилтэн 10 минут 8 цаг   1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 1 цаг   2
Шийдвэрлэх Усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 3 өдөр 10 өдөр   1
 
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 150000 0 0 150000
 
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/ 10 хоног
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар НИТХ-ын тогтоолоор тэмдэгтийн хураамжийн дагуу төлбөр төлнө.
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх Үгүй