ЭЛБЭГ УРГАМЛЫГ АХУЙН БОЛОН СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ


Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин

Тайлбар Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нэн ховор ургамлыг зөвхөн, судалгаа, шинжилгээний, ховор ургамлыг ахуйн болон судалгаа, шинжилгээний, элбэг ургамлыг судалгаа, шинжилгээний, ахуйн, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тус тус ашиглаж болно.
 
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Дугаар Зүйл заалт
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Байгалийн ургамлын тухай 1995.04.11   13 дугаар зүйл 13.3
Салбарын сайдын тушаал Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам Ашигт ургамлын экологи, эдийн засгийн үнэлгээ 2011 А/415  
 
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан хүсэлт
Танилцуулга Аж ахуй нэгж, байгууллага Байгууллагын танилцуулга
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Ургамлын нөөцийн хэмжээг толтоолгосон баримт
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Ашиглахыг хүсч буй ургамлын зүйлийн нэр, эрхтэн, ашиглах зориулалт, хэмжээ, хугацаа, нөхөн сэргээх арга
 
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Архив, бичиг хэргийн ажилтан 5 минут 10 минут Аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авна. 1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 1 цаг   2
Шийдвэрлэх Амьтан, ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 3 өдөр 10 өдөр   1
 
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0
 
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/ 10 хоног
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны сайдын тушаалаар тогтоогдсон Ашигт ургамлын экологи, эдийн засгийн үнэлгээг үндэслэн төлбөр төлнө.
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх Үгүй