ХУРЫН УС ХУРИМТЛУУЛЖ, ХӨВ ЦӨӨРӨМ БАЙГУУЛАХ, СУВАГ ШУУДУУ ТАТАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ


Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл

Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Дугаар Зүйл заалт
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Усны тухай хууль 2012.05.17 27 дугаар зүйл  
 
 Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Иргэн Хувь хүн өөрөө Иргэн бол өргөдөл
Албан бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт
 
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Иргэд хүлээн авах төвийн зохион байгуулагч 5 минут 10 минут Байгууллага бол Нийслэлийн Байгаль орчны газрын бичиг хэрэг бүртгэнэ. 1
Шилжүүлэх Иргэд хүлээн авах төвийн мэргэжилтэн 30 минут 8 цаг   1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 1 цаг   2
Дүгнэлт гаргах Усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 3 өдөр 7 өдөр   1
 
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

 

 

 

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/ 10 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх Үгүй