ТЕНДЕР


 Тендерийн зар

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Худалдан авах ажиллагааны тайлан
2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2021 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан
Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2020 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан
2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан
2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Нийслэлийн Байгаль орчны газрын  2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан
2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Нийслэлийн Байгаль орчны газрын  2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан
2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Нийслэлийн Байгаль орчны газрын  2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан
  Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрын  2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан
  Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрын  2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан
  Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрын  2013 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан

Нийслэлийн Засаг даргын   2013 оны  А/670 дугаар захирамжийн биелэлт