Цэцэрлэгийн орчинд экологийн боловсрол олгох загвар тохижилтыг хийлээ


Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургалтын орчноор дамжуулан хүүхдэд юмс үзэгдлийн талаарх ойлголт, байгаль орчныг хамгаалах хандлагыг зөв төлөвшүүлэх нь чухал нөлөөтэй билээ. Учир нь хүүхэд 3-5 насандаа амьдралын туршид авах мэдээллийнхээ 70 хүртэлх хувийг авдаг гэсэн судалгаа бий. Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрт хүрээлэн буй орчны танин мэдэхүйн сургалт багтдаг боловч тухайн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн, орчин нөхцөл цэцэрлэг бүрд харилцан адилгүй байдаг.

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаагийн санаачилга, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дэмжлэгээр цэцэрлэгийн орчинд экологийн боловсрол олгох загвар тохижилтыг нийслэлийн 242 дугаар цэцэрлэгт хийж, хүлээлгэж өглөө.

Цэцэрлэгийн зай талбай, сургалтын стандартад нийцүүлэн тохижуулсан орчинд хүүхдүүд шувуу, загас, гэрийн тэжээмэл амьдыг хооллох, судлах, тасалгааны ногоон ургамал, цэцэг тарих, гадна талбайд өөрийн гараар туршиж үзэх боломжийг бүрдүүлсэн ба нэг бүлгийн бүх хүүхдэд хүрэлцэхүйц багаж хэрэгсэл, материалуудыг бэлтгэсэн. Цаашид уг тохижилтын ажлыг бусад цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх боловсролын төвүүдэд загвар болгон ашиглах юм.

“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага” MNS 6558:2015 стандарт 2016 оноос мөрдөгдөж эхэлсэн бөгөөд цэцэрлэгийн орчинд тавих норматив шаардлагыг заавал дагаж мөрдөх эрхзүйн хэм хэмжээтэйгээр тусгасан нь байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг хэмнэх, зөв хандлагыг төлөвшүүлэхэд чухал түлхэц болж байна.