БАЙГУУЛЛАГААС ГАРСАН ДҮРЭМ, ЖУРМУУД


 Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дүрэм

 Даргын зөвлөлийн ажиллах журам

 Албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтын журам

 Тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хадгалах, ашиглах, хяналт тавих журам.

 Албан ажлын хэрэгцээний авто тээврийн хэрэгсэлийн ашиглалтын журам

 Хэлтсүүдийн дүрэм

 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай

 Архиваас баримт ашиглах журам

 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

 Зөрчлийн оноо тооцох журам

 Албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам

 Байгаль хамгаалагч нарыг хэсгийн зохион байгуулалтаар ажиллуулах журам

 Дотоод хяналт шалгалтын журам

 Хөдөлмөрийн дотоод журам

 Ёс зүйн дүрэм

Зайнаас /цахим горимоор/ ажиллах түр журам батлах тухай

Албан хаагчдын долоо хоног тутмын ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлтийг тайлагнах журам батлах тухай

Захиргааны баримт бичиг гаргах ажиллагааны журам батлах тухай