ХАЛАМЖИЙН ЗАРДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ


2021 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд өндөр насны тэтгэвэр гарсан 1 албан хаагчид 26.604.417 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, гэр бүлд нь шинээр хүүхэд мэндэлсэн 1 албан хаагчид 200.000 төгрөг, сар шинийн баярыг тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 34 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн 1700000 төгрөгийг газрын даргын тушаалаар олгох ажлыг тус тус зохион  байгуулсан.

2020 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Олон улсын ахмадын өдрийг тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 30 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн нийт 3.869.000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, 9 албан хаагчид 1.700.000 төгрөгийн тусламж, хүүхдийн баярыг тохиолдуулан албан хаагчдын гэр бүлд 2.183.000 төгрөгийн бэлэг, өндөр насны тэтгэвэр гарсан 2 албан хаагчид 27.585.656 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгов.
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Урамшуулал олгох тухай” А/342, А/747 дугаар захирамжийнг үндэслэн нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, сайжруулсан түлшний зөв хэрэглээг нэвтрүүлэх, иргэдэд заавар зөвлөмж хүргэх, шинэ төрлийн Коронавирус /СОVID-19/ халдвараас иргэд, олон нийтийг хамгаалах, болзошгүй эрсдэлээс сэрэмжлүүлэх, иргэдийн хөл хөдөлгөөнийг хязгаарлахад хяналт тавих үйл ажиллагаанд идэвх санаачилгатай ажилласан байгууллагын нийт 71 албан хаагчдад 23.330.000 төгрөг, тайлант жилийн ажил дүгнэж 67 албан хаагчдад 73.125.169 төгрөгийн урамшуулал олгох ажлыг тус тус зохион байгуулсан. Түүнчлэн “Нэг хот – нэг стандарт” болзолт уралдаанд хагас жилийн ажлын үзүүлэлтээр эхний 5 агентлагийн нэгээр шалгарч 33 албан хаагчийг 2.700.000 төгрөгийн мөнгөн урамшууллаар шагнав.

2019 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд, сар шинийн баяр, тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 26 ахмадыг  хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн 1600000 төгрөг, олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу эх үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт албан хаагчдын гэр бүлд 2.000.000 төгрөгийн бэлэг, шинээр гэр бүл болсон 1 албан хаагчид 200.000 төгрөг, 12 албан хаагчид 2.200.000 төгрөг, 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн мөнгөн шагналын 8000000 төгрөгийг 58 албан хаагчдад, эхний хагас жилийн ажил дүгнэж 16339165 төгрөгийг 35 албан хаагчдад, өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 3 байгаль хамгаалагчид 45208056 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг газрын даргын тушаалаар олгох ажлыг тус тус зохион  байгуулсан.

2018 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

Сар шинийн баяр, ахмадын өдрийг тохиолдуулан байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 26 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн газрын даргын Газрын даргын А/05 дугаартай тушаалаар нийт 1764000 төгрөгийн урамшуулал, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн мөнгөн шагналын 8000000 төгрөгийг 64 албан хаагчдад, олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу эх үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт албан хаагчдын гэр бүлд 1,332,500 төгрөгийн бэлэг, шинээр гэр бүл болсон 2 албан хаагчид 400.000 төгрөг, 7 албан хаагчид 1,450,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж, нас барсан албан хаагчийн ар гэрт 1.720.755 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй, ажил амжилтаараа тэргүүлж шагнуулсан албан хаагчдын дагалдах мөнгөн шагнал болох 930000 төгрөгийг даргын тушаалаар олгох ажлыг тус тус зохион байгуулсан.

2017 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

1 албан хаагчийн сургалтын зардалд 180,000 төгрөг, 11 албан хаагчид 2,240,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж, олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр нийт албан хаагчдын гэр бүлд 1,340,000 төгрөгийн бэлэг, тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн 2 албан хаагчид 37,677,203 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, байгаль хамгаалах үйлсэд идэвх зүтгэл гарган, үр бүтээл, тогтвор суурьшилтай ажиллаж шагнуулсан 15 албан хаагчдад дагалдах мөнгөн шагнал болох 1,320,000 төгрөг, 3 албан хаагчийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд 1,050,000 төгрөг, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд байгаль хамгаалагч нарын ажлын байрны ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор үртсэн шахмал түлшинд 5,025,000 төгрөгийг зарцууллаа.

2016 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

Байгаль орчны салбарт болон байгаль хамгаалах үйлсэд идэвх зүтгэл гарган, үр бүтээл, тогтвор суурьшилтай ажиллаж шагнуулсан албан хаагчдад дагалдах мөнгөн шагнал болох 830’000 төгрөг, Албан хаагчдын ар гэрт 1’507’330 төгрөг, Ээлжийн амралтаараа нутаг явж амарсан 1 ажилтанд унааны зардалд 65’000 төгрөг, Нас барсан нэг албан хаагчийн ар гэрт 250’000 төгрөг, 12 албан хаагчид 2’740’000 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг газрын даргын тушаалаар олгосон.