ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А ТУШААЛ


143- Үндсэн хөрөнгийн дансанд хөрөнгө бүртгэх тухай

142- Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг газар дээр нь шалгаж, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах тухай

141- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

140- Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд идэвх санаачилгатай ажилласан албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай

139- 2019 оны жилийн эцсийн ажил дүгнэж, урамшуулал олгох тухай

138- Дээндийн нурууны орон нутгийн хамгаалалттай газрыг зэрлэг амьтан ажиглах загвар бүс нутаг болгон хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

137- Хэсгийн ахлагчдад нэмэгдэл цалин олгох тухай

136- Салбарын яамны шагналаар шагнуулсан албан хаагчдад дагалдах мөнгөн шагналыг олгох тухай

135- Тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай хөрөнгө гаргах тухай

134- Шуурхай багийн үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

133- "Хан-Уул дүүргийн ундны усны чанарын судалгаа, мэдээллийн сан байгуулах, технологийн шийдэл сонгох" ажлыг хүлээн авах комисс томилох тухай

132- "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гол горхи, булаг шандны усыг түшиглэн хөв цөөрөм байгуулах боломжит газрын судалгаа хийх" зөвлөх үйлчилгээний ажлыг хүлээн авах комисс томилох тухай

131- Үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний төлөөлөлд урамшуулал олгох тухай

130- Хөрөнгө гаргах тухай

129- Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнийг байгуулах тухай

128- Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

127- Байгууллагын эд хөрөнгийн жилийн эцсийн тооллогын комисс томилох тухай

126- Хяналтын камер, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах хөрөнгө гаргах тухай

125- Үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний төлөөлөлд урамшуулал олгох тухай

124- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

123- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

122- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

121- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

120- Уул уурхайн зориулалтаар ашиглагдаж, эвдэгдсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах комисс байгуулах тухай

119- Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажил зохион байгуулахад шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

► 118- Ойн санг хамгаалах олон талт ажил зохион байгуулах ажилд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

► 117- Албан томилолтын зардал гаргах тухай

► 116- Сейф худалдан авахад шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

► 115- Үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний төлөөлөлд урамшуулал олгох тухай

114- Ажил эрчимжүүлэх тухай

113- Голын эх хөндийг ойжуулах ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

112- "Зураг төсвийн дагуу хөв байгуулах ажил"-ыг хүлээн авах комисс томилох тухай

111- "Минж нутагшуулах төвийн барилгын засвар"-ын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

110- Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

109- Ойн санг хамгаалах олон талт ажил зохион байгуулах ажилд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

108- Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Зэрлэг амьтан асрах төвийн байр ашиглах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

107- Ойн цэвэрлэгээний ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

106- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

105- "Багахангай дүүрэгт нөхөн сэргээлт хийх" ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

104- Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

103- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

102- Захиргааны шийдвэрийн хяналтын дагалдах хуудасны загварыг шинэчлэн батлах тухай

101- "Усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх ажил"-ыг хүлээн авах комисс томилох тухай

100- "Налайх дүүрэгт нөхөн сэргээлт хийх" ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

99- Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, минж нутагшуулах хэлтсийн дүрэм батлах тухай

98- Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

► 97- Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

96- Зарим албан хаагчдын цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

95- Улсын бүртгэлийн дугаар авах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

94- "Булгийн эхийг хоёрдогч түүхий эд ашиглан хашиж хамгаалах" ажлыг хүлээн авах комисс томилох тухай

93- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

92- Хөрөнгө гаргах тухай

91- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

90- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

89- Минж нутагшуулах төвийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

88- "Чингэлтэй хайрханы тусгай хамгаалалттай газрыг ойжуулах, нөхөн сэргээлт, тохижилт"-ын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

87- Үндсэн хөрөнгө худалдан авах тухай

86- Эд хөрөнгө устгах байнгын комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай

85- Техникийн комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай

84- Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

83- Байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

82- Хангамжийн хөрөнгө данснаас хасах тухай

81- 2019 оны эхний хагас жилийн ажил дүгнэж, урамшуулал олгох тухай

80- Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлт, ногоон зурвас байгуулах ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

79- Ажил хариуцуулах тухай

78- Ажлын хувцасны үнийн зөрүү гаргах тухай

77- Гамшгаас хамгаалах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах штабын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

76- Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлснийг бүртгэх тухай

75- Үнэт цаас хүчингүй болгох тухай

74- Минж байгальд сэргээн нутагшуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

73- Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн төслийн магадлалын шинжилгээ, байгаль орчны үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

► 72- "Хөрсний бохирдол, хөрсний доройтлоос сэргийлэхтэй холбоотой төсөл, арга хэмжээнүүд"-ийг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 71- Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэлийг хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 70- Өрхийн хэрэгцээний зөгийн аж ахуйг эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 69- Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай

► 68- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 67- Биеийн тамир спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай

► 66- Ойн цэвэрлэгээний огтлолт хйих аж ахуйн нэгжийг сонгох ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 65- Байгаль орчны доройтлоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа явуулах ажилд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

► 64- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 63- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 62- Тусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгэх тухай

► 61- Үндсэн хөрөнгийн дансанд хөрөнгө бүртгэх тухай

► 60- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 59- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 58- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 57- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 56- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 55- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 54- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 53- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 52- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

51- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 50- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

49- "Туруутан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах ажлыг" хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

48- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 47- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 46- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 45- Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлснийг бүртгэх тухай

► 44- Байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

► 43- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

42- Ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 41- Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

► 40- Үнэлгээний хороо, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

► 39- Минж үржүүлгийн төвийн үйл ажиллагааны журам, зааварчилгаа, аргачлал, хуваарь батлах тухай

► 38- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хөрс хамгаалах, бохирдол, доройтлоос сэргийлэхтэй холбоотой арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

► 37- Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгааны хйих ажил гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах эрх олгох, хөрөнгө гаргах тухай

► 36- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

► 35- Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлснийг бүртгэх тухай

► 34- Гэрээ хүчингүй болгох тухай

► 33- Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

► 32- Сургалт зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай

► 31- Ажилтан, албан хаагчдын албан тушаалын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

► 30- "Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, хөрсний бохирдлыг бууруулах мэдээлэл сурталчилгааны ажил" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

► 29- Индекс шинэчлэн тогтоох тухай

► 28- "Зураг, төсвийн дагуу хөв байгуулах" ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

► 27- Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгох шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

► 26- "Хөв байгуулах ажлын зураг төсөв зохиох" зөвлөх үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 25- "Булгийн эхийг хашиж хамгаалах" ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 24- Минжний хоол тэжээл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

► 23- "Усны сан бүхий газарт орц, гарцыг хаах, мэдээлэх тэмдэг байршуулах" ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

► 22- "Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, хөрсний бохирдлыг бууруулах мэдээлэл сурталчилгааны төсөл"-ийн ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 21- Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд тархсан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх, тэмцлийн ажил явуулах гүйцэтгэгчийг сонгох шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

► 20- Ойжуулалт, ногоон зурвас байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

► 19- Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгаа хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 18- Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

► 17- Зөөврийн компьютер худалдан авахад шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

► 16- Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах тухай

► 15- "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт экосистемийн үйлчилгээний төлбөр тооцох журмын төсөл" боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 14- Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 13- Ажилтан, албан хаагчдыг ажилд томилж цалин, цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

► 12- Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалтыг батлах тухай

► 11- "Туруутан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах" ажлыг хийж гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 10- Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлснийг бүртгэх тухай

► 09- 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн мөнгөн шагналыг зарцуулах тухай

► 08- Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

► 07- Ажилтан, албан хаагчдад олгох цалин, цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

► 06- Байгаль орчны хууль тогтоомжуудад заагдсан эрх, үүргийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай

► 05- Бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай

► 04- Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллах тухай

► 03- 2019 оны ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай

► 02- Ажилтан, албан хаагчдад олгох цалин, цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

 01- Ой, усны санг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай