Газрын даргын 2016 оны А тушаал


105- Хангамжийн хөрөнгө данснаас хасах тухай

104- Нийслэлийн Байгаль орчны газрын хэлтсүүдийн дүрэм батлах тухай

103- Байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

102- 2016 оны жилийн эцсийн ажил дүгнэж, урамшуулал олгох тухай

101- Хэсгийн ахлагчдад нэмэгдэл цалин олгох тухай

100- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

99- Тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хадгалах, ашиглах журам шинэчлэн батлах тухай

98- Ой хээрийн түймрийн хуурайшилттай үед ажилласан морин эргүүлүүдэд урамшуулал олгох тухай 

97- Журам шинэчлэн батлах тухай

95- Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлан хүлээж авах ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай

90- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

89- Шахмал түлш олгох тухай

88- Сургалт зохион байгуулах тухай

87- Даргын зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай

86- Мөнгөн шагнал олгох тухай

81- Ёс зүйн хорооны дүрэм, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

80- Албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтын журам батлах тухай

78- Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай

77- Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлах тухай

74- Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай

73- Албан хаагчдыг ажилд томилж, цалин, цалингийн нэмэгдлийг тогтоох тухай

72- Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай

71- Албан хаагчдыг ажлаас чөлөөлөх тухай

70- Төсвийн орлого бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

69- Ажлын хэсэг байгуулах тухай

68- Ойн аж ахуйн арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсгийг томилох тухай

67- Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

66- Том мод тарих ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

65- Том мод тарих ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

64- Том мод тарих ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

63- Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай

62- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

61- Хангамжийн хөрөнгө болон үнэт цаас данснаас хасах тухай

60- Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Толгойтын баруун салааны "Бумбатын булаг"-ийн зүүн доод талд "Хөв байгуулах ажлын зураг төсөв хийх" зөвлөх үйлчилгээг хүлээн авах комисс томилох тухай

59- Мод бэлтгэх эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ бичих эрх олгох тухай

58- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

57- Цэвэрлэгээний огтлолт хийж аж ахуйн нэгжийг сонгох ажлын хэсэг томилох тухай

56- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

55- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

54- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

53- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

52- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

51- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

50- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

49- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулахад оролцож ажилласан албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай

48- 2015 оны төсвийн хэмнэлт, орлогын давалтыг ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцуулах тухай

47- 2016 оны хагас жилийн ажил дүгнэж, урамшуулал олгох тухай

46- Үнэлгээний хороонд ажилласан төрийн бус байгууллагын төлөөлөлд урамшуулал олгох тухай

45- Үнэлгээний хороонд ажилласан төрийн бус байгууллагын төлөөлөлд урамшуулал олгох тухай

44- Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

43- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2 булгийн эхийг шинээр тохижуулж хамгаалах, урьд өмнө тохижуулсан 2 булгийн эхийн хайс хашааг сэргээн засварлах ажлыг хүлээн авах комисс томилох тухай

42- Байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай

41- Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр "Агнуурын зохион байгуулалтыг хийх" ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

40- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

39- Албан хаагчдын гэр бүлд урамшуулал олгох тухай

38- Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт хүчингүйд тооцох тухай

37- Үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний төлөөлөлд урамшуулал олгох тухай

36- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

35- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тооллогын комисс томилох тухай

34- Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

33- Техникийн комисс шинэчлэн байгуулах тухай

32- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

31- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

30- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

29- Техник хэрэгсэл, нормын хувцас, зөөлөн эдлэл худалдан авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

28- Техник хэрэгсэл, нормын хувцас, зөөлөн эдлэл худалдан авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

27- Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай

26- Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

25- Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

24- Үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний төлөөлөлд урамшуулал олгох тухай

23- Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын ашиглахаа больсон, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон худгийн цооногийг битүүмжлүүлж, акт үйлдэж хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

22- Том мод тарих ажлын явцад хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

21- Том мод тарих ажлын явцад хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

20- Том мод тарих ажлын явцад хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

19- Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

18- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлангийн хяналтын хуудасны загвар батлах тухай

17- Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай

16- Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Толгойтын баруун салааны "Бумбатын булаг"-ийн зүүн доод талд "Хөв байгуулах ажлын зураг төсөв хийх" зөвлөх үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

15- Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны Толгойтын баруун салааны "Нумтын амны булаг", 25 дугаар хорооны Хустайн амны "Дунд булаг"-ийн эхийг тохижуулж хамгаалах, "Доод булаг", 21 дүгээр хорооны "Халзангийн амны булаг"-ийн хайсан хашааг сэлбэж засварлах ажлыг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгууулах тухай

14- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

13- Том мод тарих ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

12- Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

11- Ойн аж ахуйн ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

10- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт агнуурын зохион байгуулалт хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

09- Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

08- "Ялгуусан" ХХК-ны өөрийн хөрөнгөөр хашиж хамгаалсан "Нарангийн энгэрийн булаг"-ийг хүлээн авах комисс томилох тухай

07- 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн мөнгөн шагналыг зарцуулах тухай

06- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

05- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

04- Ойн цэвэрлэгээний ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах комисс томилох тухай

03- Ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох тухай

02- 2016 оны ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай

01- Ажилтан, албан хаагчдад олгох цалин, цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг батлах тухай