ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛИЙН 2015 ОНЫ НЭГДСЭН ДҮН


 

Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Нийт газар нутаг, км2 Сав газарт эзлэх талбай, % Сав газарт эзлэх талбай, км2 Цооног Худаг Булаг Рашаан ГДУ-ны орд Гол, горхи Нуур, тойром Усан сан, хөв цөөрөм Услалтын систем Үерийн хамгаалалтын далан Цэвэрлэх байгууламж
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Улаанбаатар 1 Баянгол 23.6 100.00% 23.6 4 271 0 0 0 2 0 11 0 33 2
2 Баянзүрх 1,244.1 99.90% 1,228.9 21 1312 31 6 3 20 1 0 3 6 3
3 Сонгинохайрхан 1,200.6 31.00% 373.6 1 972 17 1 2 4 2 0 0 11 2
4 Сүхбаатар 208.4 99.90% 207.4 5 1767 12 2 0 8 2 0 0 4 2
5 Хан-Уул 510.0 100.00% 510.0 2 1283 21 4 8 9 0 2 3 5 7
6 Чингэлтэй 89.3 98.60% 89.0 11 377 22 1 0 1 1 0 0 9 0
7 Налайх 694.0 99.90% 693.3 4 322 17 0 1 4 2 0 0 0 2
Улаанбаатар хотын дүн 3,970.0   3,125.8 48 6304 120 14 14 48 8 13 6 68 18