МЭДЭГДЭЛ


Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09/654 дугаар албан шаардлагын дагуу Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 141 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ногоон бүсийн ашиглалт, хамгаалалтын журам”-ыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэл”-д бүртгэгдэх хүртэл Нийслэлийн ногоон бүсэд зуслангийн газрын дүгнэлт гаргахыг зогсоосон болохыг мэдэгдье.

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР