МЭДЭГДЭЛ


Усны хими, физик, биологийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь хүний эрүүл мэнд, усан орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хэм хэмжээг эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулан, усны нөөцийн хомсдол, бохирдол үүсэхээс урьдчилан сэргийлж Усны тухай хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, стандартын хэрэгжилтийг хангах үүргээ биелүүлэхийг төвлөрсөн бус ус хангамжаар хангагч хуулийн этгээдүүдэд мэдэгдэж байна.
 
Усны холбогдолтой эрх зүйн баримт бичгүүдтэй дараах холбоосоор нэвтрэн танилцах боломжтой.
 
Эрх зүйн актын нэр
Эрх зүйн актын төрөл
Огноо
Дугаар
1
Монгол Улсын хууль
2012.05.17
 
2
Монгол Улсын хууль
2011.10.06
 
3
БОАЖ сайдын тушаал
2018.10.02
А/376
4 Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлс БОАЖ сайдын тушаал 2013.05.16 А/157 1 дүгээр хавсралт
5 Ус ашиглах эрхийн бичиг БОАЖ сайдын тушаал 2013.05.16 А/157 2 дугаар хавсралт
6 Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн батлах тухай БОАЖ сайдын тушаал 2016.02.05 А/33
7 Ус ашиглах гэрээний загвар БОАЖ сайдын тушаал 2013.12.20 А/367 дугаар хавсралт
8 Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам БОАЖ сайдын тушаал 2015.06.05 А-230/127 дугаар хавсралт
 
Нийслэлийн Байгаль орчны газар
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар