ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГУУЛАХААР 2019 ОНД ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД


Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар олгогдсон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн дагуу сунгуулахаар өргөдөл ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтийг шийдвэрлүүлэхээр манай газраас захирамжийн төсөл боловсруулан холбогдох албан тушаалтнуудаас санал авсан бөгөөд хянагдаж байгааг мэдэгдье. 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР