Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт гаргах /Зуслангийн газар/


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт гаргах /Зуслангийн газар/
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин
Тайлбар: Ойн тухай хууль, усны тухай хуулийн дагуу газар эзэмшүүлэхийн өмнө байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт гаргуулдаг.

Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
НИТХ-ын тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн ногоон бүсийн ашиглалт хамгаалалтын журам 2010 4 дүгээр заалт    
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Өргөдөл Хувь хүн өөрөө Иргэн бол өргөдөл
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж байгууллага бол албан хүсэлт
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Аж ахуйн нэгж бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
Зураг Хувь хүн өөрөө Газрын байршлыг харуулсан схем зураг, фото зураг
 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Өргөдөл хүлээн авах Иргэд хүлээн авах төвийн зохион байгуулагч 5 минут 10 минут   1
Шилжүүлэх Иргэд хүлээн авах төвийн мэргэжилтэн 5 минут 8 цаг   1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 1 цаг   2
Дүгнэлт гаргах Байгаль орчны үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7 өдөр 14 өдөр   1
Баталгаажилт хийх Хэлтсийн дарга, Газрын дарга 1 цаг 1 цаг   2
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0
 Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног

Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй

- share

Сэтгэгдэл (0)