УЛААНБААТАР ХОТЫН НОГООН БҮСИЙН ОЙН САНТАЙ ОЙР АМЬДАРЧ БУЙ ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛАГ АШИГЛАХ БОЛОМЖ, ИРГЭДИЙН ТҮЛЭЭНИЙ МОДНЫ ЭРЭЛТ, НИЙЛҮҮЛЭЛТ