НОГООН БҮСИЙН ОЙ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗАР, ТҮҮНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР ТООЦОХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА, ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА