ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ


Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн "Техникийн зохицуулалт батлах тухай" 148 дугаар тогтоолыг хүргүүлж байна.

Энэхүү тогтоолд агаарын чанар түүнд тавигдах шаардлага, агаарын бохирдлын эх үүсвэрт тавигдах шаардлага, хөрсний чанар, түүнд тавигдах шаардлага, усны бохирдлын эх үүсвэр, тавигдах шаардлагыг тус тус баталсан болно.

Техникийн зохицуулалт батлах тухай