Ногоон бүсийн зуслан бүхий амуудад оршин, амьдарч буй иргэдээс авах санал асуулга


Нийслэлийн Байгаль орчны газраас төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах, эко системийн тэнцвэрт байдлыг хангах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглуулах, ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хууль журмыг мөрдүүлэх, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор сэтгэл ханамжийн судалгааг авч байна.

Иймд та бүхэн доорх линкээр орж судалгаанд идэвхтэй хамрагдана уу.

https://docs.google.com/forms/d/17TxHtl4aZS06BTNCGnOhBaFiqlpLR6KL4S9S1KHT5uU/edit