ТЕНДЕРИЙН ЗАР


2021 он

-

2020 он

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд ойн хөнөөлт шавжийн биологи, экологийн онцлог, тархалт, нягтшилыг тогтоох, тэмцлийн ажил явуулах талбайг сонгох, тэмцлийн ажлын үр дүнгийн мониторингийн судалгаа хийх ажил

Улаанбаатар хотын суурьшлын бүс дэх тархац нутаггүй болсон тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх ажил

Минжний хоол, тэжээл худалдан авах

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах дэд хөтөлбөр боловсруулахтай холбогдох судалгааг хийх

Байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, эргүүл хяналтын чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор мотоцикл худалдан авах

"Ногоон хэрэм" хөтөлбөрийн хүрээнд Туул, цутгал голуудын урсацыг нэмэгдүүлэх, хөрсний элэгдэл, элсний нүүдлийг зогсоох зорилгоор ногоон зурвас байгуулах

Минж гадаалуулах байр барих

2019 он

Ойжуулалт, ойг нөхөн сэргээх, хамгаалах, байгалийн аясаар сэргэн ургалтыг дэмжих ажил

Ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд ногоон зурвас байгуулах

Судалгаанд үндэслэн тэмцлийн ажил явуулах

Усны нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний хүрээнд гадаргын ус хуримтлуулж хөв байгуулах

Усны сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс рүү орсон орц гарцыг хаах, мэдээлэх тэмдэг байршуулах

Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх

Минжний хоол тэжээл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгсэл

2018 он

Ногоон бүсийн усны чанарт хяналт, шинжилгээ хийх

Налайх дүүрэгт нөхөн сэргээлт хийх /Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/ ажил

Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын судалгаа хийх

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт, өвчний судалгаанд үндэслэн тэмцлийн ажил явуулах 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлэх байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгсэл”-ийн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэгдсэн газрын тооллого хийх

Усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх ажил

Нэн ховор, ховор ургамлын болон хар шорооны нөөцийн судалгаа”-ны ажил

2017 он

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалтын ажил хийх /17 га/

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх тэмцлийн ажил явуулах – Авиамикробиологийн арга /300 га/ – Механик аргаар тэмцэх /2000 га/

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 3 булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажил

Нийслэлийн ногоон бүсэд ногоон зурвас байгуулах /10 га/

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын судалгаа явуулах

Зуслан портал, гар утасны програм хангамж хөгжүүлэх

2016 он

Хөв байгуулах замаар усан сан бий болгох ажлын зураг төсөв хийх 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2 булгийн эхийг шинээр хамгаалах, 2 булгийн эхийг хамгаалсан хайс хашааг сэргээн засварлах 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд тархсан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил гүйцэтгэх 

Том мод тарих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ногоон зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 

Агнуурын зохион байгуулалт хийлгүүлэх 

2015 он

Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил (Нисэх-Яармагийн авто зам дагуу мод шилжүүлэн суулгах ) 

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд тархсан ойн хөнөөлт шавьжтай феромонт болон гэрлэн урхиар тэмцэх ажлыг гүйцэтгэх 

Нийслэлийн ногоон бүсэд байрлах самбаруудын агуулгыг шинээр солих ажил 

Хамгаалалтын ажлын хашаа барих ажил гүйцэтгэх 

Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил (Нисэх-Яармагийн авто зам дагуу мод шилжүүлэн суулгах ) 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 1 булаг шинээр тохижуулж, 1 булгийн хайс хашааг сэргээн засварлах 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд ойн хөнөөлт шавжийн биологи, экологийн онцлог, тархалт, нягтшилыг тогтоох, тэмцлийн ажил явуулах талбайг сонгох, тэмцлийн ажлын үр дүнгийн мониторингийн судалгаа хийх 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх тэмцлийн ажил гүйцэтгэх 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ногоон зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх 

2014 он

Ойн цэвэрлэгээний ажил гүйцэтгэх 

Байгаль хамгаалагчийн ажлын байр /Санзай/ барих ажил гүйцэтгэх

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ 

Байгаль хамгаалагчийн ажлын байр барих ажил гүйцэтгэх 

Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын судалгаа, зураглал, зөвлөмж 2014.05.07

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд тархсан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил гүйцэтгэх 

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэр Түргэний голын дагуу 10 га талбайд Ногоон зурвас байгуулах 

Ойн хээрийн түймэр унтраахад ашиглах энгийн багаж 

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд ойн хөнөөлт шавжийн биологи, экологийн онцлог, тархалт, нягтшилыг тогтоох, тэмцлийн ажил явуулах талбайг сонгох, тэмцлийн ажлын үр дүнгийн мониторингийн судалгаа хийх 

Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны зураг, төсөв зохиох ажил 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 1 

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 2 

2013 он

Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэн 158 га 

Байгаль орчны мэдээллийн сан бүхий програм зохиох ажил 

Харшил үзүүлэх өвөрмөц шинжтэй ургамлын тоосжилтыг хязгаарлах арга хэмжээнд шинжлэх ухааны техник, технологийг нэвтрүүлэх боломжийг судлах, түршилт явуулах (судалгааны ажил) 

Харшил урвал үзүүлэх ургамлын тархалтын судалгаа хийх, зөвлөмж боловсруулах 

Цэцэрлэгт хүрээлэн, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, ногоон байгууламжийн зураг төсөв 

Газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх ажил