БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЙЛАН


2021 он - 14 хоногийн үйл ажиллагааны тайлан

Тайлан 1-р сарын 28-ны өдөр

Тайлан 2-р сарын 10-ны өдөр

Тайлан 2-р сарын 25-ны өдөр

Тайлан 3-р сарын 11-ний өдөр

Тайлан 3-р сарын 25-ны өдөр

Тайлан 4-р сарын 15-ны өдөр

Тайлан 4-р сарын 29-ний өдөр

Тайлан 5-р сарын 13-ны өдөр

Тайлан 5-р сарын 27-ны өдөр

Тайлан 6-р сарын 10-ны өдөр

Тайлан 6-р сарын 24-ний өдөр

Хагас жилийн тайлан

Тайлан 7-р сарын 09-ний өдөр

Тайлан 7-р сарын 22-ны өдөр

Тайлан 7-р сарын 29-ны өдөр

Тайлан 8-р сарын 12-ны өдөр

Тайлан 8-р сарын 26-ны өдөр

Тайлан 9-р сарын 16-ны өдөр

Тайлан 9-р сарын 30-ны өдөр

Тайлан 10-р сарын 14-ны өдөр

 

2020 он

2020 оны жилийн тайлан

11-р сарын тайлан

10-р сарын тайлан

9-р сарын тайлан

8-р сарын тайлан

7-р сарын тайлан

Хагас жилийн тайлан

6-р сарын тайлан

5-р сарын тайлан

4-р сарын тайлан

3-р сарын тайлан

2-р сарын тайлан

1-р сарын тайлан

 

2019 он

2019 оны жилийн тайлан

11-р сарын тайлан

10-р сарын тайлан

9-р сарын тайлан

8-р сарын тайлан

7-р сарын тайлан

Хагас жилийн тайлан

6-р сарын тайлан

5-р сарын тайлан

4-р сарын тайлан

3-р сарын тайлан

2-р сарын тайлан

1-р сарын тайлан

 

2018 он

2018 оны жилийн тайлан

12-р сарын тайлан

11-р сарын тайлан

10-р сарын тайлан

9-р сарын тайлан

8-р сарын тайлан

7-р сарын тайлан

Хагас жилийн тайлан

6-р сарын тайлан

5-р сарын тайлан 

4-р сарын тайлан

3-р сарын тайлан

2-р сарын тайлан

1-р сарын тайлан

 

2017 он

2017 оны жилийн тайлан

12-р сарын тайлан

11-р сарын тайлан

10-р сарын тайлан

9-р сарын тайлан

8-р сарын тайлан

7-р сарын тайлан

Хагас жилийн тайлан

6-р сарын тайлан

5-р сарын тайлан

4-р сарын тайлан

1-р улирлын тайлан

3-р сарын тайлан

2-р сарын тайлан

1-р сарын тайлан

 

2016 он

2016 оны жилийн тайлан

2013-2016 оны тайлан