БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЙЛАН


2021 он

1-р сарын тайлан

 

2020 он

2020 оны жилийн тайлан

11-р сарын тайлан

10-р сарын тайлан

9-р сарын тайлан

8-р сарын тайлан

7-р сарын тайлан

Хагас жилийн тайлан

6-р сарын тайлан

5-р сарын тайлан

4-р сарын тайлан

3-р сарын тайлан

2-р сарын тайлан

1-р сарын тайлан

 

2019 он

2019 оны жилийн тайлан

11-р сарын тайлан

10-р сарын тайлан

9-р сарын тайлан

8-р сарын тайлан

7-р сарын тайлан

Хагас жилийн тайлан

6-р сарын тайлан

5-р сарын тайлан

4-р сарын тайлан

3-р сарын тайлан

2-р сарын тайлан

1-р сарын тайлан

 

2018 он

2018 оны жилийн тайлан

12-р сарын тайлан

11-р сарын тайлан

10-р сарын тайлан

9-р сарын тайлан

8-р сарын тайлан

7-р сарын тайлан

Хагас жилийн тайлан

6-р сарын тайлан

5-р сарын тайлан 

4-р сарын тайлан

3-р сарын тайлан

2-р сарын тайлан

1-р сарын тайлан

 

2017 он

2017 оны жилийн тайлан

12-р сарын тайлан

11-р сарын тайлан

10-р сарын тайлан

9-р сарын тайлан

8-р сарын тайлан

7-р сарын тайлан

Хагас жилийн тайлан

6-р сарын тайлан

5-р сарын тайлан

4-р сарын тайлан

1-р улирлын тайлан

3-р сарын тайлан

2-р сарын тайлан

1-р сарын тайлан

 

2016 он

2016 оны жилийн тайлан

2013-2016 оны тайлан