ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ


2021 он

1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2020 он

12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 он

12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

3-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 он

12-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

3-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 он төсөв

2016 он

10-12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2015 он

12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2014 он

—————————————————————————————————————————————————————————————————–