САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН


 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

 ОРЛОГЫН ТОВЧОО

 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН

 ТӨСӨВ

 

Санхүүгийн тайлан
Эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2016 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

2015 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015 оны санхүүгийн тайлан
2014 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2014 оны санхүүгийн тайлан
2013 оны санхүүгийн тайлан